CZ | EN +420 608 408 716 (9 - 17h) info@systeum.cz

Zásady ochrany soukromí

Úvod

Při obchodní spolupráci se společností Systeum s.r.o., IČO 28371411, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 136823 („Systeum“) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

 

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny dodavatele a klienty společnosti Systeum a taky na kohokoli jiného, kdo Systeum kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb společnosti Systeum nebo pro ni poskytují služby či subdodávky.

 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Systeum. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: info@systeum.cz
Tel: + 420 608 408 716
Korespondenční adresa: Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4

 

Jaké údaje shromažďujeme

Systeum shromažďuje tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které poskytujete sami
  Informace poskytnuté při těchto příležitostech:
  - při uzavření smluvního vztahu mezi vámi a námi
  - údaje, které nám poskytnete pro realizaci zakázky
  - pokud společnost Systeum kontaktujete a nabídnete ji dodávky svých služeb nebo zboží.

 2. Informace z jiných zdrojů
  K takovým zdrojům patří:
  - veřejně dostupné zdroje (tj, inzertní portály, veřejné registry, apod.)
  - sociální síť LinkedIn,
  - informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad vašich zaměstnavatelů nebo spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebujeme pro realizaci našich projektů.

Systeum může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

 

Jak vaše údaje využíváme

Systeum využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 1. Uzavírání, změna a ukončování smluv
  Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentaci, změnu smluv nebo ukončení smluv.

  Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

 2. Poskytování služeb
  Údaje užíváme pro samotnou realizaci zakázek, pro komunikaci s odběrateli a (sub)dodavateli.

  Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku.

  V některých případech, jako na příklad pokud vás oslovujeme za účelem možné spolupráce nebo se na vás v souvislosti s realizaci naší zakázky obracíme telefonicky nebo e-mailem, tak činíme v souvislosti s vaší pracovní pozicí nebo předmětem podnikání a v obvyklých mezích a tedy máme důvodně za to, že tím nezasahujeme do vašich práv ani svobod. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti Systeum.

 3. Vedení účetnictví
  Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví.

  Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 4. Marketing
  Vaše údaje využíváme k zasílání novinek o našich službách a nabídek ke spolupráci.

  Pro tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat podle pokynů obsažených v každé e-mailové zprávě. Pokud jste našimi zákazníky, spolupracovníky nebo dodavateli, můžeme vám zasílat e-maily, kterými vás informujeme o obdobných službách i bez vašeho předchozího souhlasu. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti Systeum.

 5. Nábor nových zaměstnanců
  Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro nalezení vhodného pracovního projektu / pozice.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

 6. Soudní řízení a obrana právních nároků
  Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se společností Systeum, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

Systeum může shromážděné údaje sdílet:

 1. S našimi obchodními partnery
  Systeum může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, marketingovým partnerům, výzkumným firmám a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytujeme, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci vaší zakázky, které my sami neumíme.

  Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři společnosti Systeum jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 2. Z právních důvodů nebo v případě sporů
  Systeum může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.
  - Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Systeum nebo jiných stran, případně pokud v souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací se společností Systeum dojde ke sporům nebo právním nárokům.
  - Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem celé naší společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

 3. S vaším souhlasem
  Systeum může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů
  Vaše informace uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se společností Systeum a ještě další tři roky po jeho skončení. Údaje využívané pro marketing s Vaším souhlasem užíváme po dobu pěti let. Systeum vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

  Pokud to umožňuje zákon, může si Systeum některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:
  - pokud s vámi Systeum řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
  - pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
  - pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

 2. Přístup k vašim údajům
  Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti Systeum.

 3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích
  Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se společností Systeum k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů společnosti Systeum.

 4. Omezení zpracování
  Pokud máte za to, že:
  - zpracováváme vaše nepřesné údaje,
  - zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
  - vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
  - již vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,
  můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 5. Odhlášení marketingu
  Odběr novinek společnosti Systeum si můžete odhlásit odpovědí na e-mail podle pokynů uvedených ve zprávě.

 6. Přenositelnost údajů
  Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

 7. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Platí od: 25. května 2018